Wie doet wat?

Zoeken in WDW?De fiscale maatregelen van het Begrotingsakkoord 2013

Al voordat het Begrotingsakkoord 2013 (ook wel bekend als het Lenteakkoord) op 25 mei jongstleden door minister De Jager werd gepresenteerd aan de Tweede Kamer was er veel over te doen. Met name het geplande vervallen van de onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer maakte veel los in de media. Tegen de tijd dat het eigenlijke wetsvoorstel de Tweede Kamer bereikte (op 4 juni jongstleden) hadden zelfs de meeste van de bij het akkoord betrokken politieke partijen al hun twijfels over sommige onderdelen van het pakket uitgesproken. Het is dan ook nog lang niet duidelijk welke maatregelen uit het akkoord uiteindelijk het wetboek halen en in welke vorm precies. Toch zijn de aangekondigde plannen belangrijk genoeg om hieronder even kort de belangrijkste fiscale maatregelen op een rij te zetten.  

 

Geen extra heffingskorting meer voor oudere werknemers.
Onder de huidige regels bestaat er voor werknemers vanaf 61 jaar een extra heffingskorting in de vorm van de zogenaamde doorwerkbonus. Deze bonus kan aardig oplopen, tot een bedrag van € 4.708 op 63-jarige leeftijd. Nu was eind 2011 al een aanpassing van deze regeling aangenomen. De doorwerkbonus zou worden vervangen door een werkbonus, maar met het nieuwe begrotingsakkoord worden deze plannen in de prullenbak gegooid. Althans, de doorwerkbonus gaat wel degelijk verdwijnen, maar wordt niet meer vervangen door een andere vorm van extra korting voor oudere werknemers. De oudere werknemers moeten het voortaan dus doen met dezelfde korting als jongere werknemers. Kleine pleister op de wonde is dat de arbeidskorting wel met € 195 zal worden verhoogd.

Overdrachtsbelasting structureel naar 2%.
De woningmarkt in Nederland maakt een moeilijke tijd door. De roep om maatregelen door de overheid klinkt al een tijdje en wordt in het begrotingsakkoord (deels) beantwoord. De al geldende, tijdelijke, verlaging van de overdrachtsbelasting voor woningen van 6% naar 2% wordt structureel gemaakt. In principe zou deze verlaging stoppen op 1 juli 2012. Er is inmiddels een beleidsbesluit gepubliceerd waarin, vooruitlopend op de aanpassing van de wetgeving, een goedkeuring is opgenomen om ook na 30 juni het verlaagde tarief van 2% toe te passen. Voor andere onroerende zaken dan woningen blijft niettemin 6% het geldende tarief.

 

Hypotheekrenteaftrek beperkt voor aflossingsvrije hypotheken.
Een maatregel die al veel aandacht heeft gekregen in de media is de beperking van de hypotheekrenteaftrek tot hypotheken die tijdens de looptijd ook daadwerkelijk worden afgelost. De rente op aflossingsvrije hypotheken zal na de invoering van deze maatregelen niet langer in aftrek kunnen worden gebracht. Er moet sprake zijn van tenminste een annuïteitenhypotheek, het aflossingschema moet bij het aangaan van de hypotheek vastliggen en de aflossing moet ook daadwerkelijk worden betaald. Voor bestaande hypotheken zal overgangsrecht worden geformuleerd.
Aanvankelijk werd aangekondigd dat deze maatregel in zou moeten gaan op 1 januari 2013, maar inmiddels is duidelijk dat pas na de verkiezingen in september een wetsvoorstel zal worden ingediend. De invoering van deze maatregelen is daarmee allerminst zeker geworden.

Geen vrijstelling meer kapitaalverzekering eigen woning (nieuwe hypotheken).
In lijn met het voorgaande punt is het de bedoeling dat de vrijstelling in box 1 voor een kapitaalverzekering eigen woning komt te vervallen. Deze verzekeringen, bedoeld om aan het einde van de looptijd de hypotheek mee af te lossen, zijn op dit moment vrijgesteld voor de inkomstenbelasting. Gedurende de looptijd wordt de waarde aangroei van deze verzekeringen niet belast als vermogen in box 3. Ook de uitkering is onder voorwaarden vrijgesteld. Nu aflossingsvrije hypotheken in de fiscale ban gaan komt ook deze vrijstelling te vervallen. Althans, voor nieuwe verzekeringen. Voor bestaande verzekeringen blijft de vrijstelling gehandhaafd. Ook dit onderdeel van het akkoord zal echter pas na de verkiezingen bij de Tweede Kamer worden ingediend.

Maatschappelijke beleggingen: geen heffingskorting en vrijstelling box 3  meer.
Voor sociaal ethische, culturele beleggingen en beleggingen in durfkapitaal was al eerder besloten om de tegemoetkomingen in de inkomstenbelasting (extra vrijstelling in box 3 en extra heffingskorting) af te gaan bouwen. In het begrotingsakkoord wordt voorgesteld om al per 1 januari 2013 deze tegemoetkomingen te laten  vervallen. Alleen de heffingskorting voor groene beleggingen blijft bestaan, zij het op het niveau van 2012 (0,7% van de waarde van de belegging). En de vrijstelling in box 3 (tot een bedrag van € 56.420) uiteraard.

 

Verhoging diverse heffingskortingen en bevriezing belastingschijven
Bij wijze van pleister op de wonde worden verschillende kortingen en toeslagen in positieve zin aangepast. We zagen al dat de arbeidskorting wordt verhoogd, maar ook de ouderenkorting en de alleenstaande ouderenkorting gaan bijvoorbeeld omhoog (met respectievelijk € 70 en € 60).
Daar staat dan weer tegenover dat er voor 2013 geen inflatiecorrectie zal worden toegepast op de belastingschijven en de heffingskortingen van de inkomsten- en loonbelasting.

Geen onbelaste vergoeding woon-werkverkeer meer.
Over dit onderdeel van de plannen is waarschijnlijk het meeste te doen geweest. Het akkoord voorziet in een afschaffing van de onbelaste vergoeding van woon-werkverkeer. Daarmee komt de onbelaste kilometervergoeding van € 0,19 voor het woon-werkverkeer te vervallen, maar ook de vergoeding voor openbaar vervoer en fiets. De forens moet gaan betalen, zo valt uit de vele berichten hierover te lezen. Inmiddels is ook de behandeling van dit onderdeel over de verkiezingen heen getild en daarmee is het dus nog lang niet zeker of dit ook daadwerkelijk zal worden ingevoerd.

Verhoging btw-tarief.
Het btw-tarief zal worden verhoogd tot 21% Deze verhoging van 2% ten opzichte van het huidige tarief zal vanaf oktober 2012 in werking treden.

Verlaagd btw-tarief voor podiumkunsten en kunstvoorwerpen.
De veelbekritiseerde verhoging van de btw voor podiumkunsten en kunstvoorwerpen naar 19% wordt per 1 juli 2012 weer teruggedraaid. Vanaf die datum is weer het verlaagde tarief van 6% van toepassing.

De btw-vrijstelling voor gezondheidskundige verzorging beperkt.
Vanaf 1 januari 2013 geldt de btw-vrijstelling voor medische diensten alleen nog voor diensten die worden uitgevoerd door een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar. Bovendien moeten het gaan om werkzaamheden die vallen onder de specifieke werkzaamheden van een opleiding die voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet BIG. Voor de toepassing van de vrijstelling zal een scheiding moeten worden aangebracht tussen reguliere behandelingen (vallend onder de Wet BIG) en alternatieve behandelingen. Voor deze laatste behandelingen zal de vrijstelling niet meer gelden. Een fysiotherapeut die ook acupunctuur doet, zal voor deze laatste diensten dus niet meer onder de vrijstelling vallen. Ook een chiropractor of een pedagoog vallen niet meer onder de vrijstelling.

Beperking aftrek deelnemingsrente
De renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting zullen verder worden aangescherpt. Excessieve aftrek van deelnemingsrente wordt aangepakt. Daarvan is sprake als de waarde van de deelnemingen van een moedermaatschappij hoger is dan haar eigen vermogen. Deelnemingen die een uitbreidingsinvestering vormen zouden van de beperkende maatregelen worden uitgezonderd.

Tijdelijke heffing op hoge inkomens en vertrekbonussen
In 2013 zullen werkgevers een (tijdelijke) heffing van 16% gaan betalen over lonen (in 2012) die meer dan € 150.000 bedragen. Excessieve vertrekbonussen zullen worden belast met 75%. Van dergelijke bonussen is sprake bij een bonus van € 531.000 of meer.

Het bovenstaande is slechts een verkorte weergave van de aangekondigde maatregelen. Bovendien is zoals reeds aangegeven bij een aantal maatregelen op het moment van schrijven nog niet duidelijk of de nieuwe regels er ook daadwerkelijk komen en zo ja, in welke vorm precies. Door sommige maatregelen over de komende verkiezingen heen te tillen wordt het er allemaal niet duidelijker op. Toch is het goed om nu vast kennis te nemen van de plannen en de ontwikkelingen te blijven volgen. De mogelijke gevolgen voor het fiscale speelveld zijn daar groot genoeg voor.  

 

« terug naar het overzicht