Wie doet wat?

Zoeken in WDW?Uitvoering besluit kosten hercontroles Metrologiewet

In de Metrologiewet van 2 februari 2006, voorheen de Nederlandse IJkwet, staan de regels betreffende meeteenheden en het in de handel brengen en gebruiken van meetinstrumenten nauwkeurig beschreven. De Metrologiewet ziet erop toe dat meetinstrumenten aan de wettelijke gestelde eisen voldoen, om zo eerlijke handel af te dwingen voor alle partijen.

 

Sinds 1 januari 2016 houdt Agentschap Telecom toezicht op de naleving van deze wet.

 

 

 

Gebruiker verantwoordelijk

De gebruiker van een meetinstrument is er verantwoordelijk voor dat het meetinstrument aan de wettelijke eisen voldoet. Als een inspecteur tijdens een controlebezoek constateert dat dit niet het geval is, dan is de gebruiker in overtreding. Hij dient het meetinstrument te (laten) herstellen. Daarna volgt een hercontrole door de inspecteur.

Vanaf 1 juli 2017 zijn er kosten verbonden aan hercontroles.

 

Nieuw: digitaal of schriftelijk terugmelden

Om de kosten voor de overtreder zo gering mogelijk te houden, is het vanaf 1 juli mogelijk om digitaal of schriftelijk bewijs aan te leveren waaruit blijkt dat de overtreding ongedaan is gemaakt. Op basis van deze terugmelding vindt er een hercontrole plaats op het kantoor van het agentschap.

 

Als blijkt dat het bewijs onvoldoende is, zal een hercontrole op locatie plaatsvinden. Als het bewijs onvoldoende is, maar nog binnen de gestelde terugmeldtermijn valt, heeft de overtreder de gelegenheid de overtreding alsnog te herstellen.

Voor alle duidelijkheid: aan reguliere controles zijn geen kosten verbonden.

 

Tarieven hercontrole

Agentschap Telecom is gehouden aan de wettelijk vastgestelde tarieven voor hercontroles, zoals verwoord in artikel 1 van de Regeling vergoeding kosten hercontroles Metrologiewet d.d. 16 juni 2017. Het agentschap komt hiermee tot de volgende tariefstelling:

  • Kwartiertarief hercontrole (digitaal en op locatie): € 26,90
  • Voorrijkosten hercontrole op locatie: € 90,00

 

Infoblad betaalde hercontrole

De inspecteur die een overtreding constateert, zal de gebruiker van het meetinstrument mondeling informeren over deze nieuwe regeling als ook het Infoblad betaalde hercontrole overhandigen.Voor de volledigheid: u vindt het infoblad hier.

 

Kijk voor meer informatie op www.agentschaptelecom.nl en in het bijzonder dit artikel.

 

 

Download hier de originele communicatie vanuit Agentschap Telecom.

 

 

 

 

 

 

« terug naar het overzicht